Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Massedannelse

Dette afsnit er en fortsættelse af det klassiske univers og det klassiske Big Bang.

I dette afsnit samles universets fysiske opbygning i et matematisk system.


Jeg gennemgår den grundlægende del her
af universets fysiske og matematiske opbygning


Som du kan se i de foregående afsnit er universet et to parameter system, som består af et uendeligt rumfang som ikke kan flyttes og en nul punkt funktion med et spænd og et hastigheds system som er flytbart.

Universets matematiske udviklings system skal sammensættes i en bestemt rækkefølge for at det virker, der er derfor nogle led som ikke findes i den eksisterende fysik og skal derfor indsættes for at systemets sammensætning virker (indskudte led).

Vi bruger et længde mål i metersystemet og måler tiden i sekunder, det hele sammensættes til et produkt som måles i kilo systemet.
En anden civilisation i et andet solsystem kan godt have et andet længde mål og en anden tids måling, men produkt sammenhængen er den samme som vi bruger.

Hvorfor det er sådan skal vi se nærmere på:
for det første er det spændet (hastigheden) fra 0 punktet
.....................
Vi kender det godt, hvis vi vil presse en partikel op i hastighed forøges den energi der skal bruges eksponentielt, det skyldes at universet yder en stigende modstand mod forskydningen.
Max. spændet skabes i det klassiske Big Bang og er c2, og på grund af aktion og reaktion er den maksimale hastighed der kan opnås c.

En anden vigtig funktion er, at universet ikke har noget fast begyndelses punkt, det består derfor matematisk af et uendelig antal punkter som alle processer refererer til.

...........................................................
Et eksempel; aktion og reaktion
Newtons tredje lov (Lov om aktion og reaktion): "Et legeme som påvirkes af en kraft vil have en anden lige så stor modsat rettet kraft.

Vi skal se på Universets funderings-underlag for den type hændelser.
Figuren skal vise overfladen af indersiden af en kugle hvor universets 0 punkter sidder.

En partikel som påvirkes af en kraft vil have en vektor der peger på to 0 punkter samtidig og vil derfor også have en lige så stor vektor som peger i den modsatte retning og optræder i forbindelse med kinetisk energi.
En partikel hvor vektor peger mod centrum vil kun have en vektor der peger på 0 punktet og vil ikke have nogen reaktion og fremkommer ved massetiltrækning indtil den rammer jorden herefter har den igen to 0 punker.

Hvordan en partikel vil reagere i en proces, er afhænge af vektorernes stilling i forhold til universets 0 punkt system.


...............................
Vi kikker på kaffekop eksperimentet:
Hvis vi flytter en kaffekop fra A til B kan vi konstatere at vi ikke har flyttet rumfanget men den afgrænsede rumfangs energi koppen indeholder og at universets 0 punkt funktion er en overbygning på universets normale rumfang.

Vi kan konstatere at der er to typer af rumfang, det vi skal bruge matematisk, er nul punkt systemet som er flytbart.
Vi har nu to værdier i universet måde at fungere på:
den første er spændet (hastigheden) i et punkt, men et punkt har ikke noget rumfang og er energien i et punkt.
Ved at sammenkæde de to værdier får vi et matematisk udtryk for hvad energien er:
......................................
Når vi måler energien i en proces brugers Joule selv om det burde være kilo, det er der en årsag til

........................
På grund af parameter sammenhængen i den kinetiske energi er det nødvendigt at bruge joule i stedet for masse for at få systemet til at fungere.
De fleste fysiske processer i universet skal beregnes på universets standard formel for at få det til at virke, men der er ikke noget i vejen for at det herefter kan konverteres til joule.

Vi skal nu se nærmer på den kombinatoriske opbygning,

Universet kan kun i det klassiske Big Bang skabe en aktiv partikel, alt andet er kombinatoriske sammensætninger af denne partikel, den er ikke ret stor der går ca. 3,2 millioner partikler på en proton. I fri tilstand er den stabil ved lysets hastighed og er simular med gammastråling.

Big Bang skaber en stor masse (Kernen i et sort hul er den samme proces, bort set fra at det er tyngekraften der trygger stoffet sammen)
Jeg har set på forskellige muligheder på hvordan den deler sig op i minder dele og fastholder denne, som vist i nedenstående figur, bland andet fordi systemet skal kunde fastholde energiens bevarelse.

.........................
Det handler om trykket mellem to punkter. Den ene er trykket, som er hastigheden c på nulpunktet og den omvendte er trykket som er hastigheden c i hvilestilstand og som er centret masse tiltrækning.
Der er her tale om en ret linje mellem to punkter og fordi energien beregnes som et to parameter system og rumfanget er et mængdeparameter, beregnes det med tre dimissioner.

Basis partiklen:
Hvilende masse er, mbasis = Vbasis * c2 = (4/3 * pi * (1/c2)3) * c2 = 5,185681022 * 10-34kg og er max. strålings energien (gammastråling)

Næste trin i opdelings processen og sammenbinding af basis kerner

Universets rumfang har den egenskab at energien vokser mod centrum som vist her
...........................................

Når basis kernerne vekselvirker med hinanden bindes de sammen til en stabil masse, med et fald mod centrum, som også er universets 0 punkt.
Stabiliserings punkterne er 0, c og c2

Første stabiliserings led er en neutron:
Neutronen er en lidt speciel partikel, den er ikke stabil og er en form for en opsamlings partikel. Vi kender den fra atomkerneprocesser, hvor den har en lav undvigelses hastighed, det er fordi den ingen massetiltrækning har, den er (0).

Vores Big Bang masse som består af basis kerner bliver nu samlet i neutroner hvor masse tiltrækningen er 0
.........................
Neutron henfaldet er = en proton, en elektron og gammastråling.

Det kunde være interessant, at vide hvordan en neutron matematisk og fysisk er opbygget.

Der findes kun en måde at se ind i universets mikro verden på og det er universets hoved system.
Figuren her viser en neutron i forbindelse med universets partikel dannelse. Neutronen findes også i forbindelse med ustabile atomkerner, her er processen omvendt.

Neutronen er neutral fordi den ikke har nogen masse-tiltrækning og reagerer der for ikke i et magnetfelt eller nogen former for kraftfelter.

Hændelse(1)
Langs en lige linje har universet 2 nul punkter. Center punktet har en mere (se her) som gør at center punktet vægter mest og derfor flyttes universets hastighed vektor til center punktet, som får hvilehastigheden c2.
Når center punktet når c2 som er et stabiliserings punkt, frigøres energien fra neutronen og en proton er skabt.

Hændelse (2)
Rest energien stabiliseres ved c som også er et stabilisering punkt og neutronen har skabt en elektron.

Hændelse (3)
Rest energien af basis kerner kan ikke stabiliseres og bliver til gammastråling ved aktion og reaktoin.

..........................

Der vil ved henfaldet være et overskud af basis kerner som ikke kan bindes sammen og vil blive til gammastråling og derved får Big Bang massen tilført ekspansions energi.
Jeg skal bemærke at galakserne vil opsuge en del af ekspansions energien så det er ikke sikkert at universet vil forsætte med at ekspandere.

Det hele er nu klar til næste trin i universets udviklings proces.

Basis partiklen er universets byggesten.
Al masse også atomets kerne og strålings systemet består af Basis kerner.

Der findes to partikler der er stabile i hvile;
Universet har kun skabt to partikler der er stabile i hvile en elektron og en proton, de har en del egenskaber til fælles men også nogle som er anderledes.

Du kender godt elektronen fra for eksempel elektriske ledere og statisk, elektriske egenskaber. Protoner (brint) i gas form og så har den atomnr.1.
De egenskaber har ikke noget at gøre med tilfældigheder; alt har en præcis årsag.

Du har sikkert lagt mærke til at masse tiltrækning er centrering af energi.
Det er partiklernes bindings struktur, hvor der er flere vektorer der peger mod centrum end dem der peger væk fra centrum.

En elektron og en proton er opbygget af basis kerner som er bundet sammen i et bindings netværk og hvor de fleste vektorer peger mod centrum.

Partiklerne kan ikke skabes syntetisk,
fordi de er dannet i forbindelse med Big Bang som stabiliserings punkter. Hvis stabiliseringen brydes falder partiklen sammen og omdannes til stråling.

Normalt er massetiltrækning, at to partikler tiltrækker hinanden. Elektronens stabilisering parameter er c og er låst, elektronen yder derfor ikke noget bidrag i forbindelse med påvirkning af anden masse.

Jeg syntes at det er en passende betegnelse at bruge om elektronen, at det er Universets spøgelses partikel.
.............................
Protonens stabiliserings parameter er c2
som er det samme som universets komprimering af energien i rumfanget c2. De to parametre afbalancere hinanden.
Vi kan konstatere at protonen er stabiliseret på sådan en måde at den kan indgå i atomets kerne og i molekylestrukturer.
.......................................
Jeg skal bemærke at der kun er en kandidat protonen, som kan være Universets byggesten i atomets kerne.

Bindings-strukturer:
Jeg har for mange år siden lavet en meget grundig undersøgelse af atomets kerne. Her blev det konstateret at kernen ikke har nogen ladnings egenskaber og at atomkernens energi stabiliseres af nukleonernes bindings struktur (se Atombinding fig. 1.8 )

Bindings strukturer er universets måde at tilpasse energi balancen i de enkelte dele og findes i alle strukturer.
..........................................................
En proton består af ca. 3 millioner basis kerner.
Når en proton bliver knust i en partikel accelerator vil de svageste led falde sammen først, dette gør at alle fragmenterne ikke falder fra hinanden samtidig, men vil dele sig i mindre og mindre stykker.
De billeder der kommer fra acceleratoren er helt i overensstemmelse med det system som anvendes her. Problemet er hvordan det skal håndteres matematisk.

Universets koordinator:
Det er nødvendigt at bruge koordinater for at forstå og for at kunne håndtere fysiske og matematiske systemer.
Alle Fysiske systemer i Universet refererer hele tiden til universets nul punkt.
Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte et koordinat system som angiver hastigheds vektorernes reference til 0 punktet. Universets rumfang tildeles derfor et uendeligt antal punkter, koordinatet kommer til at se således ud for universets 0 punkt (0, 0, 0,)

.............................................................

Du vil typisk støde på problemet i forbindelse med emission af stråling i forbindelse med Rød og blå forskydning af bølgelængden og partikel-hastigheder og for øvrigt er universet et kæmpe stort sammenhængende netværk af vektorer der alle refererer til universets 0 punkt.

Når en partikel ligger stille
og ikke påvirkes af nogen kræfter, vil den have form som en kugle.

Fig. p329 viser to hastigheds vektorer som har forskellig længde, frit fald c. og komprimeret 1/ c2.

Når en partikel tilføres kinetisk energi, vil den komprimerede del blive forskudt og frit fald vektor tilsvarende reduceret, resultatet er at partiklen ændre form og er bærer af den kinetiske energi.

.................................................

Jeg har her vist den grundlægende del i partiel hastighed. Underliggende er at en partikel er opbygget af basis kerner og her har vi partiklens deceleration og strålingens emissions funktion.

Stråling er en variant i partikelfysikken
Alt handler om partikler i forskellige proces sammenhænge.
Stråling er en højhastigheds-partikel og har sine egne partikel og omsætnings egenskaber.

Jeg vil lige vise, hvad det er der skal integreres i systemet:
Der er en del funktioner der er knyttet til partikler i bevægelse.
Eksampel:
...................................

Den hvilende masses rumfang er bærer for den kinetiske energi og fotoner skabes ved komprimering som vist her.
Du kan eventuelt læse mere om dette her i mit afsnit om Partikelstråling.

Masse og stråling har et aktions og reaktions system som vist her.
..............................................

Kompensationssystemet i universet:
Universet kan samle millioner af dele til den absolutte nøjagtighed med lysets hastighed.
Vi benytter et enhedsstyret talsystem; vi kan ikke samle to dele til den absolutte nøjagtighed, selv om vi bruger ubegrænset tid på det.

Dette betyder, at nogle dele af universet ikke kan samles med det talsystem, vi bruger, heller ikke med computersimulering.
Det er derfor nødvendigt, at nogle dele af universets udviklingssystemer skal udvikles på et kompensationssystem.

...............................
Universet har et kombineret sammensat udviklings system.
Universet bruger kun nogle af dem. Der kan ikke ændres i denne del
(de er låst).
Der er en række udviklings dele som universet ikke bruger og som kan anvendes til tekniske løsninger med mere.

Noter


Oversigt over anvendte formler og matematiske systemer:

Masse:
mx = Vx * c2 = (4/3 * pi * r3) * c2

Basis partikel:
mb = Vb * c2 = (4/3 * pi * (1/c2)3) * c2

Kinetisk masse:
mx = Vx * v2 = (4/3 * pi * r3) * v2

Kinetisk aktion og reaktions masse:
mx = ½ * Vx * v2 = ½ * (4/3 * pi * r3) * v2

Partikel masse tiltrækning:
mx = (Vx * c2) / V

Molekyle masse tiltrækning:
mx = (Vx * v2) / V

Stråling:
mbasis2 = (Vbasis * c2) + (Vbasis * dv2) mbasis2 = (Vbasis * c2) + (Vfoton * c2) (ikke testet)

Bølgelængder:
yx = y1 + y2 + y3 + y4 (ikke testet)


(tryk på billedet)

................

Universet hoved formler.
Albert Einsteins formel for hvilende energi E = m * c2. Han har været meget god til at finde de rigtige formler, denne her rammer lige præcis i universets masse og energi omsætning.
Man kan kun omsætte energi på en måde i universet, alt vil referere til dette system, hvis det ikke kan konverteres til dette system så er der en fejl.


.....................

Her viser jeg nogle af de grundlægende systemer, der er mange flere.
Du kan eventuelt selv, prøve at lave nogle omregninger med disse formler.

.....................
Kompatible egenskaber mellem universets hovedfunktion og kendte fysiske systemer.
.....................
A: Det system som bruges her, er et samlet udviklings system i universet, de dele som anvendes skal passe ind i systemet.
Det gør newtons gravitations system ikke.
Den stammer fra hans Principia fra 1687, tiden taget i betragtning et godt stykke arbejde. Han kunne ikke vide noget om at universet har et udviklings system.

B: Partikelvektorer er ikke noget nyt i den fysiske verden, her er der tale om en udbygning inden for partiklernes indre opbygning og hvad en retliniet hastighed er i universet med mere.

C: Temperatur målesystemer findes i mange varianter (kviksølv, sprit, fjeder og elektroniske termometer) og er en hurtig måde at måle et molekyles termiske tilstand på.
Problemet er at det ikke er et parameter som universet funktions system fungerer under.

D: Der er ikke ret mange ting inden for strålings området der fungerer. Det er fordi man ikke har haft kendskab til at der findes en basis partikel. Basis partiklen er byggestenene i alle partikler og er også den der absorberer og emitterer stråling.

E: De molekyle systemer som har været anvendt endtil videre vil jeg kalde noget roderi. Et molekyle dannes ud fra at partiklernes masse tiltrækning forsøger at trække molekylet del sammen og strålings trykket forsøger at skubbe dem væk fra hinanden.

F: Man ved intet om hvad der er og hvad der forgår inde i en atomkerne. Det man ved, er hvad der kommer ud fra kernen.
Jeg kan på nuværende tid punkt sige at den fungerer meget anderledes end de flest havde regnet med.

G: Et magnetfelt består af flere sammensatte dele, som også kan fungere enkeltvis og uafhængig af hinanden.

Partikel egenskaber mellem en proton og en elektron
Universet masse består af et to parameter system og der findes kun to partikler der er stabile i hvile tilstand (en proton og elektron).

Det er vigtigt at vide hvordan universet stabiliser sin energi i partikler.

......................
Som du kan se her; har Elektronen og protonen mange egenskaber til fælles.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik

 
 


Sidst opdateret : 01 December 2021
Email : info@jwhdk.eu