Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Massedannelse

Hvis du ikke har sat dig ind i det system jeg bruger, så er forståelses grundlaget for dette afsnit ikke tilstede.

Du kan eventuelt læse følgende link og sikre dig at du har forstået indholdet.
Universet, Klassisk big bang og Mikro fysik

Bemærkning til formler
De formler du ser her er anderledes end dem du normalt ser, det er fordi universet består af to parametre som jeg har medtaget i mine formler. Du kan konversere dem tilbage til de almindelige kendte klassiske formler ved at benytte formlen mx = Vx * c2. Hvis du gør det kommer du op på et højre niveau og du kan ikke se mikro detaljerne i den måde universet fungerer på.

Bemærkning til universets kombinatorik
Universet er et selvudviklende og selvjusterende system hvor den kombinatoriske sammensætning skal være i en bestemt udviklings rækkefølge. Selv om det ikke direkte kan ses har jeg sørget for at kombinatorisk rækkefølge er overholdt.

Bemærkning til tiden
Tiden er ikke noget direkte parameter i universet. Tiden fremkommer ved temperatur forskydningen mellem to punkter og kan også udtrykkes ved en hastighed mellem to punkter og er retningsbestemt. Definitionen for tiden er max. spændingen mellem to punkter med længden c målt i meter og er lig med et sekund. Du kan se mere om dette i mine andre delafsnit.

Bemærkning til temperatur spændet
Der findes to typer, den ene er hvilende og den anden er kinetisk. Den hvilende danner universets masse og masse tiltrækning, derfor er beregnings parametrene omkring masse c. Den kinetiske fremkommer altid i forbindelse med masse og kaldes masse-hastighed, spændet ligger mellem nul og c og kan ikke være negativ eller større end c og er en kombinatorisk sammensat del i universet her under strålingens absorption og emission systemet. Du kan se mere om begrundelsen for dette her i mine andre delafsnit.

Universets matematiske opbygning
Universet er et to parameter system og er et forhold mellem universets rumfang og dets temperatur.
For at kunne håndtere dette her, er det nødvendigt at sætte universet på formler.
Universets rumfang kan ikke flyttes, det er temperaturen i rumfanget der kan flyttes. Der skal også tages højde for at universet har et termisk hvilepunkt og energiens bevarelse i universet.

................................
Vi har nu en mulig model af universets funktions system som vi forvejen har et logisk kendskab til, men ikke en matematisk model.
For at lave en matematisk model som virker skal vi kende temperatur forskydningen fra hvile punktet (universets 0 punkt) som også kan udtrykkes som en hastighed. Det gøres ved at lave et uendeligt antal koordinat punkter i universet.
..........................................
Alle hastigheder og funktioner i universet refererer til og fra disse punkter, du vil se det i alle mine delafsnit.
For at skabe en energi mængde, skal vi bruge et mængde parameter. Jeg har anvendt universets rumfang og det ser således ud mx = Vx * c2, alle dele er defineret i meter systemet.

Kontrol af systemet i kendt fysik
Vi har nu en model af universets måde at fungere på og en matematisk beregnings model.
Det er ikke uden betydning at vi ved hvad den håndgribelige matematiske videnskabelige bevisstilling er for dette system.
Det gøres ved at se hvordan systemet passer ind i forskellige kendte fysiske og matematiske systemer.
Et af kontrol punkterne som jeg har brugt Se her
En anden del er udviklingen i universets funktions dele. Husk på at universet er et selv udviklende og selv justerende system. Du kan se mere om begrundelsen for dette her i mine andre delafsnit.

Masse og energi formler

......
Energi måles i kg = m3 * v2

hvor v2 er (hastigheden)2 = temperatur spændet på det absolutte 0 punkt.
Rumfanget V er mængde parameteret og måles i m3

Energimængden har derfor to ubekendte som kan variere.
Formlen for hvilemasse er mx = Vx * c2
Konverteringsformlen for joule er c2
E = mx * c2 for massens hvile energi.

Bemærk at konverterings parameteret i hvile, og den kinetiske formel er den samme og har reference til enheden joule

Et interessant tilfælde i den kinetiske energiformel er, at faktorernes orden ikke har nogen betydning for produktet, men har betydning for den fysiske forståelse af formlen.

I formlen kinetisk energi er der en halverings faktor som er bundet til produktet. Det er halveringsdelen af rumfanget i forbindelse med reaktion.

Partikel opbygning
Jeg går ud fra at du har læst mit delafsnit om klassisk big bang. Det er ikke muligt at bevise at en sådan hændelse har fundet sted men ud fra de systemer jeg arbejder med kan jeg lave en model for hvordan det kunne have fundet sted.

Det er nødvendigt med en big bang hændelse for at temperatur spændet kan komme op på c.
Denne hændelse medfører komprimering, du kender den godt, hvis du presser gas sammen så rumfanget bliver mindre så vil temperaturen stige fordi den samlede mængde af energi er konstant på et mindre rumfang. Der er forskel på gas og dette her men det grundlæggende er det samme.

Der er flere besynderlige hændelser ved big bang. Det er at komprimerings vektoren bliver stående i den ny skabte partikel masse. Årsagen er at alle vektorerne peger mod centrum og universet kan ikke finde ud af at vende dem. Det vil sige at universets partikel masse står på hovedet i forhold til universets normal-funktionen.

................................

Temperatur spændet c er en konstant, massens størrelse bestemmes ud fra massens rumfang og er energi.
Vi kan nu bestemme hvad masse er:

 .........masse er temperatur spændet c i et afgrænset rumfang i universet.

Hvis en partikel masse bevæger sig med hastigheden c, så er temperatur spændet i bevægelses retningen nul og ligger den stille er den c.
Hastigheden c dannes i big bang og er formentlig en variabel som i dette big bang er blevet til c.

Det jeg skal finde er hvad den komprimerende længde er når en partikel ligger stille. Om vektoren peger mod centrum har ingen betydning i dette tilfælde, det er kun den komprimerede længde som vektoren har når massen er i hvile:
(1/ c2) * c2 = 1. længden er 1,112650 * 10-17 m.

..........................

Jeg vil lige bemærke at temperatur spændet er det samme som masse tiltrækningen.

Universet kan kun skabe 1 partikel i big bang. Jeg kalder partiklen en basis kerne.
Basis kernens masse beregnes på følgende måde:
..........mbasis = ((4/3) * pi * r3) * c2 = 5,185681022 * 10-34kg.
Basis kernen er en funktions del i forbindelse med strålingens absorption og emission system og må ikke forveksles med Plancks konstant.
Den danner grænse området for stråling og er i fri stilstand stabil ved lysets hastighed og kan ses i forbindelse med accelerator forsøg.
Basis kernen er ikke ret stor, der går ca.1,756 basis kerner på en elektron og ca.3,225.461 basis kerner på en proton.
Elektronen og protonen er skabt i forbindelse med udviklingen i big bang.

Kernens kombinerede sammensætning
Både elektronen, protonen og atom kernens nukleoner er bygget op af basis kerner og er bundet sammen af bindeled, A leddet er stærkeste binding, herefter bliver bindeleddene B, C, D, E, F svagere for til sidst at ophøre med at have nogen indflydelse på bindings-strukturen.

.........................
En proton består af ca. 3 millioner basis kerner, at forsøge at beregne bindingerne må betragtes som en håbløs opgave, der er imidlertid en løsning på problemet, strukturerne kan kort lægges ved hjælp af en partikel accelerator.
Når en proton bliver knust i en partikel accelerator vil de svageste led falde sammen først, dette gør at alle fragmenterne ikke falder fra hinanden samtidig, men vil dele sig i mindre og mindre stykker, det er derfor muligt at kortlægge protonens indre.
Hvis man gør det, vil vi også få den grundlæggende viden om atomkernens bindings struktur.

Elektronen og protonen er stabile i fri stilstand, jeg har indtil videre ikke fundet en endelig løsning på problemet.

Kernens kombinerede sammenhæng 2
Hvis en partikel er i bevægelse og ikke påvirkes af nogen kræfter, vil den bevæge sig i en lige linje, fordi den er sammensat af vektorer med et temperatur spænd og den korteste afstand mellem to punkter er en lige linje.

En partikel er ikke hård og fast størrelse, fordi den består af vektorer som hele tiden refererer fra universets nul punkt
Hvis en partikel ligger stille vil den have form som en kugle. Hvis en partikel påvirkes af en kraft vil den ikke have form som en kugle.

...................................

Hvis en partikel er i bevægelse vil partiklens vektor som peger mod centrum være større end c og vektoren som peger mod universets nul punkt tilsvarende mindre og i modsat retning omvendt. En partikel kan ikke opnå en større hastighed end input som er c.
Denne funktions del er årsagen til at en partikel i bevægelse er bærer af kinetisk energi.

Der er en del funktioner der er knyttet til partikler i bevægelse. Jeg synes at det er for omfattende at medtage dem i dette delafsnit.
Eksampel:
................

Du kan eventuelt læse mere om dette her i mit afsnit om Partikelstråling.

Formel systemer
Jeg har valgt at repetere følgende:
E = mx * c2 for massens hvile energi.
Formlen for hvilemasse er mx = Vx * c2.
hvor mx er energien målt i masse, Vx er massens rumfang og c2 lys konstanten

.........................

Masse har i de sidste hundrede år dannet grundlaget for beregning af energi og kan konverteres til joule, elektronvolt eller en anden enhed, men der findes kun en enhed for energi i universet (masse).

Hvile massen har et aktions og reaktions system, du kan se det på at c er opløftet anden. Hvile massen indeholder derfor den maximale mængde af energi, som det afgrænsede rumfang i universet kan bære.
Kinetisk masse er også et aktions og reaktions system, du kan se det på at hastigheden er opløftet i anden.
                                 E = ½ * mx * v2  =>  E =  ½ * (Vx * v2) * c2

Formel eksempler
Normal formel E = mx * c2 oppe formel ↑
Ny formel E = (Vx * c2) * c2 nede formel ↓

Oppe formlen E =  (mx * c2)1 + (mx * c2)2 +  (½ * mx * v2)3
Det du kan se her er at det handler om energi, resten er usynligt for dig. Hvis du arbejder på et projekt skal du kun lave en fejl og dit projekt er faldet til jorden.

Nede formel E =  ((mx * c2) * c2)1 + ((mx * c2) * c2)2 +  (½ * (mx * c2) * v2)3
Vi er ikke interesseret i at bruge energien i joule, men i universets grund masse og vi får derfor:

m =  (Vx * c2)1 + (Vx * c2)2 +  (½ * Vx * v2)3

Vi kan nu se universets underliggende funktions dele. Der tages ikke stilling til her om hvordan du kan indsætte dem i dine projekter, men du kan se mere om den kombinerede sammensætning i mine andre afsnit.


Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik

 
 


Sidst opdateret : 01 marts 2018
Email : info@jwhdk.eu